Service- en garantievoorwaarden

Bough Bikes maakt fietsen van massief eikenhout. Het eikenhout is goed bestand tegen weersinvloeden. Het hout behoudt haar sterkte maar zal wel verkleuren en vergrijzen over de tijd. Bough Bikes werkt de fietsen af met een beschermende olie. Wil je de originele kleur behouden dan kan je de fiets regelmatig opnieuw behandelen met olie. Bij aflevering van je fiets krijg je een flesje olie er bij.

ONDERHOUD

De framevaste delen zijn gemaakt van roestvrij staal. Hier zit dus nauwelijks onderhoud aan.

De fiets wordt afgemonteerd met hoogwaardige fietsonderdelen. Het onderhoud hiervan is vergelijkbaar met een normale fiets. Binnen 2 maanden na levering bieden we de mogelijkheid een servicebeurt te laten uitvoeren op kosten van Bough Bikes. Bough Bikes kan de kwaliteit alleen garanderen bij goed onderhoud. Vandaar dat wij je vragen om de servicebeurt tussen de vierde en de achtste week na levering te laten uitvoeren.

GARANTIEVOORWAARDEN

Artikel 1 Garantie

 1. a)  Bough Bikes garandeert dat de fiets vrij is van constructie- en/of materiaalfouten. Bough Bikes garandeert ook dat de fiets voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en bij normaal gebruik.
 2. b)  De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de fiets. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 2 Garantieperiode

 1. a)  Twee en een half (2,5) jaar voor de houten delen in geval van constructie en/ofmateriaalfouten daarin.
 2. b)  Eén (1) jaar voor alle overige onderdelen.

Artikel 3 Garantie uitsluitingen

 1. a)  Geen garantie wordt gegeven voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, wielen en lagers, tenzij sprake is van constructie- en/ of materiaalfouten.
 2. b)  Geen garantie wordt gegeven voor verkleuring en vergrijzing van de houtonderdelen.
 3. c)  In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
  1. i)  De fiets heeft niet aantoonbaar (met factuur/bon) binnen acht (8) weken na het leveren een controle beurt gekregen bij een professionele fietsenmaker.
  2. ii)  De fiets is op onjuiste en/of onzorgvuldige manier gebruikt.
  3. iii)  De fiets is aan technische reparaties (door andere reparateurs dan Bough Bikes) onderworpen die niet op vakkundige wijze verricht zijn.
  4. iv)  De fiets is uitgebreid/toegevoegd met in naderhand gemonteerde onderdelen die niet overeen met de technische specificatie van de fiets komen of onjuist gemonteerd zijn door andere reparateurs dan Bough Bikes of de door Bough Bikes aangewezen partij.
 4. d)  Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Bough Bikes voor schade aan (onderdelen van) de fiets en nevenschade als gevolg van:
  1. i) foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, remmen, zadels en versnellingen en/of het loslopen van de betreffende onderdelen.
  2. ii) niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/versnellingskabels, banden, ketting en tandwielen.
  3. iii) klimatologische invloeden zoals normale verwering van hout, lak of roest.

Artikel 4 Kosten

 1. a)  Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Bough Bikes is vastgesteld dat sprake is van een materiaal– en/of constructiefout, naar keuze van Bough Bikes worden gerepareerd dan wel worden vervangen op kosten van Bough Bikes.
 2. b)  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komen bij materiaal– en/of constructiefouten bij frames gedurende 2,5 jaar na aankoopdatum ook het arbeidsloon en de transportkosten voor rekening van Bough Bikes.
 3. c)  Indien een onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Bough Bikes voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Artikel 5 Beperking van aansprakelijkheid

 1. a)  Indien Bough Bikes aansprakelijk mocht zijn voor enige schade die door de Consument is of zal worden geleden, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 2. b)  Bough Bikes is niet aansprakelijke voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat doordat Bough Bikes is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. c)  Bough Bikes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen).
 4. d)  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

Artikel 6 Geschillen en Toepasselijk recht

 1. a)  Op deze garantievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. b)  Alle geschillen die naar aanleiding van deze voorwaarden mochten ontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Een door Bough Bikes gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Bough Bikes ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Bough Bikes strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Bough Bikes voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

Gewoon een fiets maar geen gewone fiets
bikes

Ervaringen

Hoe ervaren Bart, Ludmila, Bob, Tjeerd, Britt, Christopher, Sandra, Eric en Layana een houten fiets.

LEES MEER

MEEST GESTELDE VRAGEN

LEES MEER
arrow

CONTACT

Heeft u vragen, opmerkingen of complimenten? We vernemen het graag! U kunt daarvoor onderstaande gegevens gebruiken. Zie ook de veelgestelde vragen.